Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Beauty Skin Vitaal: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Geschillencommissie (via brancheorganisaties) en actief is in de branche schoonheidsverzorging en voetverzorging.

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een schoonheidssalon of pedicuresalon (branche uiterlijke verzorging).

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling en/of levering van cosmeticaproducten, op het gebied van de uiterlijke verzorging.

Schoonheidsverzorgingsbedrijf en voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op uiterlijke verzorging ( huid en voeten, volgens de Code van de Schoonheidsspecialist en Voetverzorger (HBA).

De Geschillencommissie (zie folder praktijk)

Artikel 1 –Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche (schoonheid en voetverzorging) tussen Beauty Skin Vitaal en de consument.

Artikel 2 –Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling Beauty Skin Vitaal aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Beauty Skin Vitaal de consument te informeren over de ter zake geldende prijs (volgens prijslijst, wensen van de klant (huidtype en huidconditie) en behandeltijd). Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de consument (klant) voordat de overeenkomst tot stand komt.

In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3- Verplichtingen van Beauty Skin Vitaal

Beauty Skin Vitaal staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen

Beauty Skin Vitaal licht de consument (klant) in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Beauty Skin Vitaal vraagt de consument naar de informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren

Beauty Skin Vitaal wordt geacht te werken volgens de geldende wet- regelgeving en stand der techniek, zoals deze zijn beschreven volgens de code van de schoonheidsspecialist en de code van de voetverzorger (HBA)

Beauty Skin Vitaal zal geen handeling verrichten die buiten de beroepscompetenties valt.

Artikel 4 –Verplichtingen van de consument

De consument dient Beauty Skin Vitaal voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen

De consument heeft de plicht alle door Beauty Skin Vitaal gevraagde en noodzakelijk informatie te verstrekken die voor een goede uitvoering van de behandeling (overeenkomst) nodig is

Artikel 5 – Betaling

Betalingen aan Beauty Skin Vitaal dienen contant of pin betaald te worden (algemeen geaccepteerd betaalmiddel)

Bij een reeks behandelingen kan Beauty Skin Vitaal in overleg met de consument korting geven op het tarief (bij vooruitbetaling)

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Beauty Skin Vitaal is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming (diensten/producten) die aan Beauty Skin Vitaal is toe te rekenen

De consument is tegenover Beauty Skin Vitaal aansprakelijk voor de door de Beauty Skin geleden schade (schade veroorzaakt door de consument)

Artikel 7 –Klachten

Beauty Skin Vitaal is gediplomeerd (bekwaam en bevoegd) en werkt volgens de beroepscode/richtlijnen. Het kan voorkomen dat u ni

bent. Als consument is het dan belangrijk om een klacht over een behandeling of product direct te melden bij Beauty Skin Vitaal (i.v.m. bewijslast)

Beauty Skin Vitaal zal een klacht (behandeling/ product) in onderling overleg met u als consument naar tevredenheid oplossen (volgens

Klachtenformulier, zie praktijk).

Indien een klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, wordt de klacht voorgelegd aan De Geschillencommissie

Artikel 8 – Geschillencommissie

Via brancheorganisaties is Beauty Skin Vitaal aangesloten bij de Geschillencommissie (nummer 317435). De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument de klacht eerst bij Beauty Skin Vitaal heeft indiend (eerst in onderling overleg samen een oplossing vinden